• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Statuten

  Op dertien december tweeduizend vier verschenen voor mij, mr Izaak Kijlstra, notaris te Delft:

  de heer Albertus Pronk, wonende Waterlandsingel 192, 2548 TB Den Haag, geboren te Den Haag op één oktober negentienhonderd zevenenveertig; van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van zijn paspoort nummer M14758097, afgegeven door de gemeente Den Haag op zevenentwintig april tweeduizend een; de heer mr Jan Tiddo Olaf Bresters, wonende Van Geerstraat 7, 2351 PL Leiderdorp, geboren te Dordrecht op zesentwintig juli

  negentienhonderd vierenvijftig; van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van zijn paspoort nummer NB1623433, afgegeven door de gemeente Leiderdorp op zestien november tweeduizend een;

  die bij deze akte handelen als voorzitter respectievelijk vicevoorzitter van de vereniging: Federatie Historische Automobiel en Motorfietsclubs, gevestigd te Amersfoort, adres: Ambachtsweg 4S, 3953 BZ Maarsbergen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40506048, en als zodanig conform de statuten van deze vereniging bevoegd tot het doen verlijden van de onderhavige akte van statutenwijziging; deze vereniging hierna te noemen: “de vereniging”.

  De verschenen personen verklaarden het volgende:

  de algemene vergadering van de vereniging heeft in haar bijeenkomst gehouden op twee april tweeduizend vier aan de orde gesteld het voorstel de statuten van de vereniging te wijzigen; in gemelde vergadering kon wegens het ontbreken van het quorum geen rechtsgeldig besluit worden genomen, waarna in een tweede algemene vergadering gehouden op tweeentwintig juni tweeduizend vier rechtsgeldig is besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging;

  van dit besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van laatstgemelde algemene vergadering dat aan deze akte zal worden gehecht;

  op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 5 van de statuten van de vereniging is ieder bestuurslid bevoegd tot het doen verlijden van deze akte van statutenwijziging;

  overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering stelt hij de statuten van de vereniging geheel opnieuw vast zodat deze met ingang van vandaag komen te luiden als volgt:

   

  Artikel 1 NAAM EN ZETEL

  1.1   De vereniging (hierna te noemen: “de Federatie”) draagt de naam: FEDERATIE HISTORISCHE AUTOMOBIEL EN MOTORFIETSCLUBS en zij voert de verkorte naam: FEHAC.

  1.2   Zij heeft haar zetel te Amersfoort.

  Artikel 2 DUUR

  De Federatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.

   

  Artikel 3 VERENIGINGSJAAR

  Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

   

  Artikel 4 DOEL EN MIDDELEN 

  Doelstelling

  4.1   De Federatie heeft tot doel de behartiging en bevordering van de gemeenschappelijke belangen van eigenaren en houders van voertuigen welke uit historisch oogpunt in stand worden gehouden en al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt

  Verwezenlijking doelstelling

  4.2   De Federatie zal dit doel onder meer nastreven door:

  1. het leggen en onderhouden van contacten met natuurlijke en rechtspersonen, instellingen en organen in binnen en buitenland. Hiertoe worden in het bijzonder gerekend de overheid, zowel hogere als lagere overheden en daaraan verbonden rechtspersonen en organen;
  2. het bundelen en coördineren van activiteiten van organisaties van eigenaren en/of houders van bedoelde historische voertuigen;
  3. het bevorderen van contacten en overleg tussen zulke organisaties en/of hun leden en het desgevraagd bemiddelen bij en het desgevraagd beslissen over geschillen tussen of in zulke organisaties;
  4. het geven van voorlichting, het verstrekken van inlichtingen en het desgevraagd verlenen van bemiddeling en bijstand, aan personen en instellingen mits daarbij de Federatie naar het oordeel van het bestuur een direct of indirect belang heeft.

  4.3   De Federatie kan samenwerken met of aansluiting zoeken bij andere verenigingen of instellingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

   

  Artikel 5 LIDMAATSCHAP

  Voorwaarden voor het lidmaatschap:

  5.1.a   Lid van de Federatie kunnen zijn verenigingen en andere rechtspersonen die op enigerlei wijze de belangen behartigen van eigenaren en/of houders van voertuigen welke uit historisch oogpunt in stand worden gehouden.

  5.1.b   Tevens kunnen als lid van de Federatie toegelaten worden, rechtspersonen die zich blijkens hun statuten uitsluitend ten doel hebben gesteld het organiseren van Regelmatigheids Ritten en Rally’s voor historische voertuigen conform de reglementen van de Federation Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) en/of van de Federatie.

  5.2   Om als lid van de Federatie te kunnen worden toegelaten,

  1. dient de in het artikel 5.1 vermelde doelstelling te blijken uit bij aanmelding over te leggen bescheiden: een afschrift van de statuten en een uittreksel van een bij de Kamer van Koophandel gehouden register en eventuele andere bescheiden waaruit blijkt dat aan de doelstelling als bepaald in artikel 5.1 wordt voldaan;
  2. dient, voor zover van toepassing, te worden aangetoond dat tenminste een bij Huishoudelijk Reglement vast te stellen percentage van de in die rechtspersoon vertegenwoordigde voertuigen, welk percentage echter tenminste dertig ten honderd (30%) zal zijn, een leeftijd heeft bereikt van minimaal vijfentwintig (25) jaar, dat wil zeggen in de huidige verschijningsvorm ten minste vijfentwintig jaar bestaat.

  Aspirantleden

  5.3   Aspirantlid van de Federatie kunnen zijn de in artikel 5.1 bedoelde verenigingen en andere rechtspersonen, mits deze voldoen aan het bepaalde in artikel 5.2 sub a, en ten aanzien van welke rechtspersonen de verwachting gerechtvaardigd is dat zij binnen vijf jaren na hun aanmelding zullen voldoen aan het voor de toelating tot het lidmaatschap geldende criterium als bedoeld in artikel 5.2 sub b.

  Secties

  5.4   Secties van zowel buitenlandse als Nederlandse verenigingen die toegelaten willen worden tot het lidmaatschap van de Federatie, moeten voldoen aan de in artikel 5.2 gestelde eisen.

  Toelating lidmaatschap

  5.5   Toelating als lid of aspirantlid geschiedt door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur, dat gehouden is om op een aanmelding door een gegadigde voor het lidmaatschap voor de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering een beslissing omtrent het uitbrengen van de voordracht te nemen. Indien het bestuur besluit geen voordracht uit te brengen, dan kan de afgewezen gegadigde tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering, die alsdan alsnog tot toelating als lid kan besluiten.

  5.6   Na aanmelding voor het lidmaatschap, kan het bestuur desverzocht besluiten, de rechtspersoon die zich voor het lidmaatschap heeft aangemeld, in afwachting van de toelating door de Algemene Ledenvergadering, reeds gebruik te laten maken van de voorzieningen van de Federatie, tegen betaling van een vergoeding gelijk aan een deel van de normale  jaarcontributie naar rato van het aantal niet verstreken maanden van het verenigingsjaar.

  5.7   De Algemene Ledenvergadering is bevoegd in bijzondere gevallen zonodig onder het stellen van voorwaarden van één of meer eisen als bedoeld in de artikelen 5.2, 5.3 of 5.4 ontheffing te verlenen.

  5.8   Het bestuur houdt een bestand bij van namen en adressen van alle leden, aspirantleden en donateurs.

  Verplichtingen

  5.9   Ieder lid is onder meer verplicht:

  1. de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde jaarlijkse bijdrage tijdig te voldoen;
  2. het bestuur op de hoogte te houden van zijn activiteiten;
  3. het bestuur zo spoedig mogelijk onder meer door overlegging van een afschrift van de gewijzigde statuten onderscheidenlijk een nieuw uittreksel uit het desbetreffende register bij de Kamer van Koophandel in kennis te stellen van elke wijziging van zijn statuten en van wijzigingen in de samenstelling van zijn bestuur;
  4. het bestuur jaarlijks inlichtingen te verschaffen over zijn ledenaantal en de door zijn leden gehouden voertuigen.

  Einde lidmaatschap

  5.10   Het lidmaatschap eindigt:

  1. wanneer een lid ophoudt te bestaan;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de Federatie;
  4. door ontzetting uit het lidmaatschap door de Federatie.

  Opzegging

  5.11   Opzegging van het lidmaatschap door een lid of namens de Federatie kan slechts bij aangetekende brief geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

  5.12   In afwijking van het in artikel 5.11 bepaalde kan een lid binnen vier weken, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen voor de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of schriftelijk is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van dat besluit te zijnen aanzien uitsluiten, tenzij het een verplichting van geldelijke aard betreft.

  5.13   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

  5.14   Het bestuur kan namens de Federatie een lid schorsen en voordragen aan de Algemene Ledenvergadering voor opzegging van het lidmaatschap in de volgende gevallen:

  1. wanneer een lid in gebreke blijft aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de Federatie te voldoen;
  2. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, door de statuten aan het lidmaatschap gesteld, te voldoen;
  3. in alle gevallen waarin het van de Federatie redelijkerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het Bestuur dient het lid daarvan schriftelijk bij aangetekende brief in kennis te stellen.

  Ontzetting

  5.15   De Algemene Ledenvergadering kan al dan niet op  voordracht van het bestuur een lid uit het lidmaatschap ontzetten, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der Federatie, of de Federatie op onredelijke wijze benadeelt.

  5.16   In afwachting van een beslissing van de Algemene Ledenvergadering op een voordracht tot ontzetting van een lid uit het lidmaatschap is het Bestuur bevoegd, zonodig, het lid in de uitoefening van zijn rechten te schorsen.

  5.17   Het lid kan tegen een besluit tot schorsing binnen vier weken, bij aangetekende brief, welke dient te worden gezonden naar de secretaris van de Federatie, beroep instellen bij de Algemene Ledenvergadering.

  5.18   Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal het door het lid ingestelde beroep worden geagendeerd en behandeld.

  5.19   Het besluit van de Algemene Ledenvergadering wordt vervolgens zo spoedig mogelijk bij aangetekende brief aan het lid medegedeeld.

  5.20   Nadere procedureregels betreffende opzegging en ontzetting kunnen worden vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement.

   

  Artikel 6 ASPIRANTLEDEN / DONATEURS

  Aspirantleden

  6.1   Aspirantleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de leden, uitgezonderd het stemrecht.

  6.2   De voor de leden geldende bepalingen zijn op aspirantleden zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

  Donateurs

  6.3   Rechtspersonen, die, hoewel zij op enigerlei wijze de belangen behartigen van eigenaren en/of houders van voertuigen welke uit historisch oogpunt in stand worden gehouden, niet aan de eisen van het lidmaatschap en/of het aspirant lidmaatschap van de Federatie kunnen voldoen, kunnen door de Algemene Ledenvergadering als donateur worden aangenomen.

  6.4   Donateurs hebben dezelfde rechten en plichten als aspirantleden behoudens het in artikel 6.6. bepaalde.

  6.5   Artikel 5.7 is op donateurs van overeenkomstige toepassing.

  6.6   Donateurs die niet aan hun verplichtingen jegens de Federatie voldoen kunnen onmiddellijk door het bestuur worden opgezegd, zonder enig recht van beroep op de Algemene Ledenvergadering.

   

  Artikel 7 BESTUUR, COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGING

  Bestuur

  7.1   Leden van het bestuur moeten op enigerlei wijze aangesloten zijn bij een lid, aspirantlid of donateur van de Federatie.

  7.2   Bestuursleden der Federatie worden benoemd en kunnen te allen tijde ontslagen of geschorst worden door de Algemene Ledenvergadering. Een daartoe strekkend besluit kan alleen door de Algemene Ledenvergadering worden genomen.

  7.3   Bestuursleden hebben drie jaar zitting, treden af volgens een door het Bestuur op te maken rooster en zijn terstond herkiesbaar.

  7.4   Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen

  omtrent het vast te stellen rooster worden vastgesteld.

  7.5   Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere bepalingen worden vastgelegd omtrent de voorziening in tussentijdse vacatures.

  7.6   Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen personen.

  7.7   Ieder lid, aspirantlid en donateur heeft het recht aan het bestuur personen die naar zijn oordeel voor benoeming in een vacature in aanmerking komen voor te stellen.

  7.8   De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering.

  7.9   Het bestuur kan uit zijn midden een vicevoorzitter aanwijzen.

  7.10   Het bestuur kan voor elk van de in de artikelen 7.8 en 7.9 bedoelde functionarissen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

  7.11   Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, en/of een functie als bedoeld in de artikelen 7.8 en 7.9 vaceert, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter gehouden alsdan binnen vier weken een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. De Algemene Ledenvergadering dient één of meer nieuwe bestuursleden aan te wijzen en aldus in de ontstane vacatures te voorzien. Gedurende het bestaan van de vacatures worden de werkzaamheden van de vertrokken bestuursleden waargenomen door de resterende bestuurders.

  7.12   Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de Federatie.

  Commissies

  7.13   Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren en/of zich te doen bijstaan door commissies, die door het bestuur worden benoemd en ontbonden volgens daartoe eventueel bij huishoudelijk reglement nader vast te leggen regels.

  7.14   In iedere commissie neemt ten minste één bestuurslid plaats.

  Bevoegdheden (Beperkingen)

  7.15   Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de Federatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

  7.16   Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor besluiten tot samenwerking met of aansluiting bij andere instellingen of rechtspersonen, waardoor de Federatie haar zelfstandigheid verliest of zou kunnen verliezen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

  Vertegenwoordiging

  7.17   Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt de Federatie in en buiten rechte vertegenwoordigd:

  1. hetzij door het bestuur;
  2. hetzij door de voorzitter of secretaris tezamen met één ander bestuurslid. De penningmeester is gevolmachtigd de Federatie te vertegenwoordigen door het beschikken over tegoeden van de vereniging tot een bedrag van tienduizend (10.000) Euro per transactie.

  Verslaglegging

  7.18   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Federatie zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

  7.19   Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering

  binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

  7.20   Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

  Kascommissie

  7.21   De Algemene Ledenvergadering kiest jaarlijks uit diegenen,

  die de aangesloten rechtspersonen vertegenwoordigen, een kascommissie van ten minste twee personen, alsmede één plaatsvervangend lid voor die commissie, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

  7.22   Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld ter waarborging van de continuïteit in de kascommissie en de benoeming van plaatsvervangende leden.

  7.23   De kascommissie onderzoekt de rekening en

  verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

  7.24   Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door deze gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der Federatie te geven.

  7.25   Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan op kosten van de vereniging.

  7.26   De last van de kascommissie of een lid of plaatsvervangend lid van die commissie, kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen doch slechts onder gelijktijdige benoeming van een andere commissie of een commissielid of plaatsvervangend lid.

  Bewaarplicht

  7.27   Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de artikelen 7.18 en 7.19 tien jaren lang te bewaren.

   

  Artikel 8 ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

  Bevoegdheden

  8.1   Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de Federatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

  Oproeping

  8.2   De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt aan de contactadressen van de leden en aspirantleden en donateurs, volgens het ledenbestand bedoeld in artikel 5.8, door middel van brieven en verzonden ten minste veertien dagen voor de vergadering, de dag der verzending en die der vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping wordt een agenda meegezonden. Jaarvergadering

  8.3   Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Ledenvergadering de jaarvergadering gehouden.

  8.4   In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

  1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 7.19 met het verslag van de in artikel 7.21 bedoelde kascommissie;
  2. de begroting van het komende verenigingsjaar;
  3. de benoeming van de in artikel 7.21 genoemde kascommissie voor het volgend verenigingsjaar;
  4. de voorziening in eventuele vacatures;
  5. de vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering;
  6. de behandeling van voorstellen van het bestuur;
  7. de behandeling van voorstellen van een lid van de vereniging, zo tijdig schriftelijk ingediend dat zij bij de oproeping of een nadere oproeping, met inachtneming van de in artikel 8.2 bedoelde termijn, kunnen worden aangekondigd;
  8. de behandeling van eventuele ingestelde beroepen tegen beslissingen van het bestuur ten aanzien waarvan bij deze statuten of het huishoudelijk reglement beroepsrecht op de Algemene Ledenvergadering is toegekend.

  Andere Algemene Ledenvergaderingen

  8.5   Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

  8.6   Op een andere Algemene Ledenvergadering is het bepaalde in artikel 8.4 van overeenkomstige toepassing met uitzondering

  van het aldaar sub a., b. en c. bepaalde.

  8.7   Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na datum postmerk.

  8.8   Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 8.2 of 8.21 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Federatie gevestigd is, veel gelezen dagblad.

  Toegang en vertegenwoordiging

  8.9   Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden, alle aspirantleden en donateurs van de Federatie, de leden van het bestuur, de commissieleden alsmede als bestuurslid of commissieleden voor te stellen personen, alsmede geschorste leden en de leden en rechtspersonen die een beroep hebben ingesteld tegen een beslissing van het bestuur uitsluitend en voorzover het de behandeling van het door hen ingestelde beroep betreft.

  8.10   Over de toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de Algemene Ledenvergadering.

  8.11   De leden der Federatie worden in de Algemene Ledenvergadering vertegenwoordigd door ten hoogste twee leden van hun bestuur of door ten hoogste twee door hun bestuur schriftelijk gevolmachtigden, die aangesloten dienen te zijn bij het betreffende lid en niet tevens deel mogen uitmaken van het bestuur der Federatie. Leden kunnen zich niet laten vertegenwoordigen anders dan op de wijze als bepaald in dit lid.

  Stemrecht

  8.12.a    Behoudens het in de artikelen 8.12b en 8.12c bepaalde heeft een lid van de Federatie dat niet geschorst is een stemgewicht dat in overeenstemming is met het bij de Federatie geregistreerde aantal leden of contribuanten van dat lid, volgens de volgende tabel:

  1. nul tot en met negenenveertig: één stem,
  2. vijftig tot en met éénhonderdnegenenveertig: twee stemmen;
  3. éénhonderdvijftig tot en met tweehonderdnegenennegentig: drie stemmen;
  4. driehonderd tot en met vijfhonderdnegenennegentig: vier stemmen;
  5. zeshonderd tot en met elfhonderdnegenennegentig: vijf stemmen;
  6. twaalfhonderd en meer: zes stemmen.

  8.12.b    Aan leden als bedoeld in artikel 5.1b komt één stem toe.

  8.12.c    Bij stemmingen omtrent een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Federatie komt aan elk lid, ongeacht het aantal leden of contribuanten, slechts één stem toe.

  8.12.d    Het aantal stemmen dat een lid van de Federatie uitbrengt is ondeelbaar.

  Vergaderorde

  8.13   De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur van de Federatie of zijn of haar plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn of haar plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

  Notulen

  8.14   Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die binnen drie maanden aan de leden verzonden worden. Zij worden in en door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken. Dit proces verbaal dient binnen drie maanden aan de leden te worden verzonden. De kosten zullen voor rekening van de Federatie zijn.

  Besluiten, stemmingen

  8.15   Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

  8.16   Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in artikel 8.15 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt in de volgende gevallen een nieuwe stemming plaats: indien de oorspronkelijke stemming hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, wanneer dit bij meerderheid wordt verlangd; indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of

  schriftelijk geschiedde, wanneer ten minste één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

  8.17   Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen,

  worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht te zijn uitgebracht.

  8.18   Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.

  8.19   Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming door niemand de gewone meerderheid is verkregen, wordt een

  herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste

  stemmen op zich verenigd hebben. Indien als gevolg van gelijkheid van het verkregen stemmenaantal meer dan twee personen in deze situatie verkeren, zal eerst door loting worden uitgemaakt wie van hen, die eenzelfde aantal stemmen verkregen, voor herstemming in aanmerking komt of komen. Bij herstemming is gekozen hij die de meeste stemmen op zich verenigd heeft, terwijl wanneer alsdan de stemmen staken, het lot beslist.

  8.20.a    Alle stemmingen, behalve over personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of wanneer tenminste tien der stemgerechtigden leden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gewaarmerkte gesloten briefjes.

  8.20.b    Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, tenzij de Algemene Ledenvergadering ermee akkoord gaat dat het betreffende voorstel bij acclamatie aangenomen kan worden.

  8.20.c    Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij tenminste één stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

  8.21   Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

  Besluitvorming buiten vergadering

  8.22   Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.

   

  Artikel 9 STATUTENWIJZIGING

  9.1   In de statuten van de Federatie kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden behandeld, behoudens het bepaalde in artikel 8.21.

  9.2   Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, bij de Federatie voor de leden ter inzage leggen tot na af loop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

  9.3   Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden, aspirantleden en donateurs toegezonden.

  9.4   Een voorstel tot statutenwijziging behoeft een meerderheid

  van ten minste tweederde van de stemmen uitgebracht in een Algemene Ledenvergadering waarin tenminste tweederde van de leden vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet vertegenwoordigd is zal er een tweede vergadering worden uitgeschreven conform het daartoe in artikel 8.2 bepaalde. Het voorstel tot statutenwijziging kan op die vergadering ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden worden aangenomen, mits met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

  9.5   Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van bedoelde notariële akte is ieder bestuurslid bevoegd.

   

  Artikel 10 ONTBINDING

  10.1   De Federatie kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.

  10.2   Het in de artikelen 9.l en 9.4 bepaalde, is van overeenkomstige toepassing.

  10.3   Het batig saldo na vereffening vervalt aan rechtspersonen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid, aspirantlid en

  donateur waren en dient onder deze te worden verdeeld naar verhouding van de laatstelijk berekende jaarlijkse bijdrage. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

   

  Artikel 11 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  De Algemene Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen, waarvan de inhoud niet in strijd mag zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

   

  WAARVAN AKTE te Delft is verleden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

  De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

  De inhoud van de akte is aan de verschenen personen zakelijk opgegeven en toegelicht.

  De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

  Daarna is deze akte door mij, notaris, beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.