• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • ANBI                 | Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

  Publieksnaam   | FEHAC

  RSIN nummer   | 804434207

  Bereikbaarheid
  email                  secretariaat@fehac.nl
  website              www.fehac.nl
  postadres          FEHAC | Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik
  bezoekadres     FEHAC | BOVAGhuis | Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik
  telefoon              085 303 46 51

  Doelstelling
  De FEHAC is opgericht op 25 oktober 1976. De laatste statutenwijziging is van 13 december 2004. De omschrijving de doelstelling van de FEHACV in de statuten van 13 december 2004 luidt als volgt:

  De Federatie heeft tot doel de behartiging en bevordering van de gemeenschappelijke belangen van eigenaren en houders van voertuigen welke uit historisch oogpunt in stand worden gehouden en al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt.
  De FEHAC zal dit doel onder meer nastreven door:
  Het leggen en onderhouden van contacten met natuurlijke en rechtspersonen, instellingen en organen in binnen en buitenland. Hiertoe worden in het bijzonder gerekend de overheid, zowel hogere als lagere overheden en daaraan verbonden rechtspersonen en organen;
  Het bundelen en coördineren van activiteiten van organisaties van eigenaren en/of houders van bedoelde historische voertuigen;
  Het bevorderen van contacten en overleg tussen zulke organisaties en/of hun leden en het desgevraagd bemiddelen bij en het desgevraagd beslissen over geschillen tussen of in zulke organisaties;
  Het geven van voorlichting, het verstrekken van inlichtingen en het desgevraagd verlenen van bemiddeling en bijstand, aan personen en instellingen mits daarbij de Federatie naar het oordeel van het bestuur een direct of indirect belang heeft.

  Hoofdlijnen actueel beleidsplan september 2016
  De FEHAC staat voor duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van ons mobiel erfgoed op de weg. Oldtimers zijn per 1 juli 2016 officieel in de Erfgoedwet erkend als één van de vormen van mobiel erfgoed en zijn het waard om te bewaren.
  De FEHAC is een vereniging en onze leden zijn allen rechtspersonen (verenigingen of stichtingen); de voertuigclubs voor oude auto’s, - motoren, - bedrijfswagens die naar merk, type, ouderdom of regio zijn georganiseerd. 
  De FEHAC streeft naar eenduidige en evenwichtige wet- en regelgeving voor oldtimers van 30 jaar en ouder, zodanig dat dit mobiele erfgoed gebruik kan blijven maken van de openbare weg, rekening houdend met geringe aantal kilometers dat zij rijden. Wij zijn daarvoor een serieuze en genuanceerde gesprekspartner voor de overheid en we staan voor een verstandig en duurzaam gebruik van oldtimers en willen het milieu niet onnodig belasten.

  In Europa wordt algemeen als definitie gehanteerd voor een oldtimer: een voertuig van minstens 30 jaar oud dat niet in gebruik is als dagelijks vervoermiddel: de FEHAC streeft ernaar dat deze definitie ook in Nederland gaat gelden als uitgangspunt voor alle wet- en regelgeving. Belangrijkste gesprekspartners daarbij zijn de ministeries van Financiën, Infrastructuur  & Milieu en OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij benaderen politieke partijen en lagere overheden om begrip te kweken voor het behoud van mobiel erfgoed op de weg: voorop staat het kunnen blijven gebruiken van onze gedateerde voertuigen en tegen een tarief dat rekening houdt met het geringe aantal km’s dat oldtimers jaarlijks rijden.
  Wij stimuleren samenwerkingsverbanden om kennis voor oldtimers te verzamelen, te behouden en te delen en doen dat met o.a. de ANWB, KNAC, BOVAG, NCAD, FOCWA, MCN en de RDW.  

  Bestuurssamenstelling
  Het bestuur bestaat op 1-1-2017 uit 9 leden:
  Bert de Boer | voorzitter,  Wilco Boer | penningmeester,  Cander van der Veer | vice voorzitter, Roel Augustijn | secretaris,  Joost van Noorden | lid en operationeel secretaris, Doede Bakker | lid speciaal voor tweewielers,  Laszlo Mogyorossy | lid speciaal voor personenauto’s,  Bert Pronk | lid. Nieuw benoemd per 2016 is Ben Boortman | lid speciaal voor mobiel erfgoed.
  Bestuursleden werken vrijwillig en onbezoldigd en kunnen hun gemaakte kosten declareren.
  Naast het bestuur zijn er nog 55 onbezoldigde vrijwilligers actief in 12 commissies en werkgroepen.
  De FEHAC heeft een secretariaat van 1,0 FTE, waar ieder in deeltijd twee betaalde krachten werkzaam zijn: Henk Boons en Willeke Wallet.

  Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
  De FEHAC bespreekt knelpunten in wet- en regelgeving met overheden. Recente resultaten, waarbij gezorgd werd voor een aanpassing van wet of regelgeving, zijn:
  - een vrijstelling op aanvraag voor 40 dieselpersonenauto’s in de milieuzone Utrecht
  - verschuiving van de grens APK-vrij van vóór 1960 naar 50 jaar en ouder
  - apart kentekenbewijs voor motoren met afneembaar zijspan
  - het aannemen van een passage in de Erfgoedwet waarin  mobiel erfgoed op de weg expliciet  wordt erkend
  - versoepeling van de aangescherpte regeling Sloop in eigen Beheer
  Daarnaast wil de FEHAC hét kenniscentrum over oldtimers zijn: voor gegevens over aantallen, sloop, schorsing, soort brandstof, profiel eigenaar, economische betekenis,  etc. etc. kunnen geïnteresseerden bij ons terecht. Wij hebben een internationaal onderzoek geïnitieerd naar het bezit, het gebruik, de milieubelasting, economische betekenis en het eigenaarsprofiel van oldtimers, onder begeleiding van de TU Delft. Voor de belangenbehartiging bij de EU en elders in de wereld is de FEHAC aangesloten bij de Fédération Internationale des Véhicules Anciens FIVA te Brussel.
  We zijn toonaangevend in de beoordeling van de kwaliteit van oldtimerverzekeringen en taxatierapporten voor oldtimers.
  Kennisoverdracht gebeurt in de FEHAC Academy. Daar kwamen al onderwerpen aan bod als bestuurdersaansprakelijkheid, fraude binnen een vereniging en kascommissie, oldtimerverzekeringen, olie en smeermiddelen, oldtimerbanden en meer.
  Jaarlijks wordt in detail verslag gedaan van de activiteiten van de FEHAC met een jaarverslag. Dit verslag, het periodiek FEHACtiviteiten, digitale nieuwsbrieven en persberichten en de maandelijks columns in de algemene oldtimerbladen worden allemaal gepubliceerd  op onze website en zijn voor iedereen vrij toegankelijk in te zien en te raadplegen.

 • De contributie inkomsten lopen licht terug, vooral doordat de clubs leden verliezen. Het  verlies aan inkomsten trachten we te compenseren met sponsoring door derden.

  De grootste uitgaven post is het secretariaat: de personeelskosten van twee deeltijdwerknemers.
  Het resultaat wordt ten gunste / ten laste gebracht van het eigen vermogen.
  Met ingang van 2016 is contributie verhoogd van € 1,85 naar € 2,50 per lid van een club. 

 • Ons vermogen staat op bankrekeningen en is niet belegd,zodat we geen koersrisico’s lopen. 

  22 februari 2017