• Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs

 • Daarom blijft een federatie van alle historische voertuigclubs hard nodig

  De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van mobiel erfgoed in het straatbeeld. Al sinds 1976 behartigt de FEHAC de belangen van de liefhebbers van klassieke voertuigen. Onze vereniging is gestaag gegroeid naar nu ruim 235 leden (clubs en stichtingen) met een totale achterban van meer dan 60.000 clubleden.  

  Overheidsmaatregelen zonder resultaat
  De overheid heeft ons onder Rutte II met belastingmaatregelen geconfronteerd die ons sterk hebben getroffen, maar die uiteindelijk niets opleveren. Het willekeurig verbieden van klassiekers in milieuzones doet ons zeer en levert geen enkele aantoonbare milieuwinst op. Het wordt alleen maar erger als de gemeenten na 1-1-2018 met de nieuwe Omgevingswet zelf hun normen mogen bepalen voor luchtkwaliteit.  
  Was vroeger roest de grootste bedreiging van onze geliefde voertuigen, nu is dat de overheid.

  Wat brengt de toekomst
  Kunt u straks nog rijden met uw oldtimer? Is er nog plaats voor mobiel erfgoed in de zelfsturende-auto-omgeving? Fossiel aangedreven voertuigen zijn straks uit de gratie en wat blijft er zo over aan oldtimers over pakweg 25 jaar? Blijft er wel geschikte brandstof voor onze oldtimers beschikbaar? Blijven onze voertuigen ook interessant voor jongeren? Als de overheid niet door de FEHAC telkens weer op andere gedachten gebracht was, dan zou schorsen afgeschaft zijn, kon je niet meer kiezen of je dan weer met- dan weer zonder zijspan wilt rijden, zou een gehomologeerde uitlaat een permanente eis zijn en was olielekkage een APK-afkeurpunt, net zoals de afwezigheid van een blauw grootlichtverklikkerlampje. Zo zijn er tal van voorbeelden waar de overheid alle voertuigen over één kam scheert en klassieke voertuigen niet ontziet. Uw club alleen kan niet op al deze ontwikkelingen reageren: dat moeten we samen als historische voertuigclubs doen voor onze achterban van de individuele oldtimerbezitters.  

  Gesprekspartner overheid en kennisbank regelgeving
  De FEHAC wordt erkend door de overheid als dé gesprekspartner op gebied van alle klassieke voertuigen.
  Op initiatief van de FEHAC is mobiel erfgoed opgenomen in de nieuwe Erfgoedwet 2016, waardoor onze klassieke voertuigen een beschermde status hebben verkregen. De FEHAC is en blijft actief deze bescherming zeker te stellen. De FEHAC is ook deelnemer in de nieuwe Mobiliteitsalliantie die opgericht is om de mobiliteit in ons land te blijven waarborgen. Daarin wordt al erkend dat wij een speciale status hebben: wij zijn er niet voor de dagelijkse mobiliteit, wij staan niet met onze oldtimers in de file.
  De FEHAC is de kennisbank over regelgeving van alle historische voertuigen: auto’s, motoren, scooters, bromfietsen, vrachtwagens en bussen. Maar ook voor caravans, landbouwtrekkers en stoomwalsen.

  Steun ons, doe ook mee en word ook lid
  De FEHAC is een vrijwilligersorganisatie die ook uw steun hard nodig heeft, niet alleen financieel maar ook op gebied van kennis en (bestuurlijke) ondersteuning. Al onze bestuursleden en vele vrijwilligers zijn afkomstig uit de clubs en hebben zelf oldtimers, praktijkmensen dus. De contributie is € 2,50 per lid van uw club per jaar. Op onze website kunt u al onze activiteiten vinden; bij ANBI vindt u wat wij bereikt hebben, onze strategie, ons laatste jaarverslag, onze statuten en de aanmeldingsprocedure om lid te kunnen worden. U bent zeer welkom!

  Wij zijn natuurlijk graag bereid een nadere toelichting te geven in een bestuurs- of ledenvergadering.

  De belangen van uw leden worden beter beschermd als ook u met ons mee doet.

  Met klassieke groet,     

  Bestuur Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs  FEHAC
  contactpersoon: Joost van Noorden, operationeel-secretaris@fehac.nl

 • Info voor aanmelding en het aanvraagformulier voor een lidmaatschap van de FEHAC

 • Zoals uit de statuten blijkt kunnen uitsluitend rechtspersonen zich aansluiten, dat wil zeggen verenigingen, stichtingen e.d.: natuurlijke personen kunnen niet rechtstreeks lid worden van de FEHAC.

  De contributie voor de bij de FEHAC aangesloten verenigingen (clubs)/stichtingen is als volgt vastgesteld:

  • FEHAC lidmaatschap met oldtimer (voertuig minstens 25 jaar oud) - contributie per aangesloten lid € 2,50 (Minimaal € 70,- per club)
  • FEHAC lidmaatschap met youngtimer (15 - 25 jaar oud) - contributie per aangesloten lid € 1,25 (Minimaal € 70,- per club)
  • FEHAC lidmaatschap contributie voor jongere voertuigen of zonder voertuig) - zijn vrijgesteld van contributie. (Minimaal € 70,- per club)
  • FEHAC lidmaatschap Rallyorganisatoren € 150,- 

  Behalve dat voor dit bedrag een recht bestaat op de uitgaven van de FEHAC en alle diensten die de FEHAC statutair biedt, is een aangesloten vereniging/stichting ook automatisch opgenomen in onze collectieve WA-verzekering en participeert de aangesloten vereniging via de FEHAC in de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens).

  Wil u onderstaand (PDF) formulier invullen, uitprinten, ondertekenen en samen met de gevraagde formuliren naar ons toesturen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

   

  Inschrijfformulier lidmaatschap

 • De FEHAC-contactpersoon is iemand die zich binnen uw vereniging bezighoudt met de FEHAC-berichten en ook als een vraagbaak kan dienen voor de leden van uw vereniging op het gebied van de belangenbehartiging. Vanzelfsprekend is het aan u om te bepalen of dit een bestuurslid is of niet.De gegevens over het aantal voertuigen is voor ons van wezenlijk belang voor de belangen¬behartiging. Over hoeveel liefhebbers en over hoeveel voertuigen praten we, wanneer we op de ministeries de belangen van de verenigingen behartigen.

  Wij verspreiden een aantal malen per jaar de FEHACtiviteiten. Deze worden gestuurd naar de voorzitter, de secretaris, de FEHAC-contactpersoon, de redactie en eventueel naar een door u aan te wijzen vijfde persoon. Wij willen onze informatie zo goed mogelijk binnen uw vereniging verspreiden, vandaar dat wij graag meerdere exemplaren aan iedere club sturen.

  Berichten, zoals de aankondiging van onze Algemene Ledenvergadering of de notulen ervan, verspreiden wij alleen naar de voorzitter, de secretaris en de FEHAC- contactpersoon.

  Wij stellen het ook zeer op prijs dat u in het colofon van uw clubblad aangeeft wie de FEHAC-contactpersoon binnen uw vereniging is. Wij verzoeken u om de FEHACtiviteiten of andere voor uw leden belangrijke informatie te publiceren in uw clubblad. Ook zouden wij graag uw clubblad regelmatig willen ontvangen zodat wij binnen ons bestuur op de hoogte zijn van de activiteiten van uw vereniging.Wilt u het aanmeldingsformulier compleet invullen en vergezeld van uw statuten en uittreksel uit het verenigingenregister opsturen naar:

  FEHAC
  Mobiliteitshuis Kosterijland 15
  3981 AJ BUNNIK

  Wij zullen u zo snel mogelijk de ontvangst en afhandeling bevestigen. De FEHAC commissie Juridische Zaken zal uw aanvraag beoordelen op alle aspecten waar het FEHAC lidmaatschap op is gebaseerd. Zodra de FEHAC commissie Juridische Zaken uw aanvraag heeft goedgekeurd ontvangt u van ons bericht. Vanaf dat moment is uw club kandidaat-lid.

  Definitieve toelating als lid of aspirant-lid geschiedt op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op voordracht van het Bestuur. Deze Algemene Ledenvergaderingen vinden meestal plaats in april en november van elk jaar.

  De complete aanvraag procedure voor het FEHAC lidmaatschap vindt u in de statuten van de FEHAC (artikel 5). In de periode dat uw lidmaatschapsaanvraag is goedgekeurd tot aan de definitieve toelating zullen wij uw club wel al in onze administratie opnemen. U ontvangt dan ook alvast onze uitgaven en nieuwsbrieven.